Uchwała nr XV/122/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze według I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym placówkach opiekuńczo-wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu węgrowskiego w wysokości 830,00 zł.

2.      Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu, stosownie do wniosków dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych, w następującej wysokości:

1)      w zespołach szkół  -  4,06

2)      w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie – 4,06

3)      w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku – 3,03

4)      w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie – 3,90

5)      w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku – 3,90

6)      w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie – 4,00

7)      w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie – 4,00

8)      w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach – 4,00

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1.

 

§ 3.

Traci  moc  uchwała  Nr XXVII/187/2005  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będącymi nauczycielami, a zatrudnionymi w szkołach i placówkach, w tym placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 11:42:34
Data utworzenia:2008-04-04 11:42:34
Data modyfikacji:2008-04-04 11:45:49
Liczba wyświetleń:734