Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 6/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 19 października – 30 listopada 2007 r.

 okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 25 października 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w roku 2008 wynikających z „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
c) ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2008;
2. dokonał analizy wniosków do projektu budżetu powiatu na 2008 r.;
3. zaakceptował wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o zmianę terminów rozliczenia pożyczki na zadanie pn. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
4. określił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół (placówek) na okres X – XII 2007;
5. rozpatrzył wniosek o całościowe sfinansowanie kosztów kursu z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli MOW w Jaworku i podjął decyzję o dofinansowaniu 50% w/w kursu;
6. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 650 zł na zakup pucharów dla uczestników III Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Łochowie.

W dniu 31 października 2007 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Węgrowie;
2.wyraził zgodę na zakup (sfinansowany w ramach budżetu ZDP w Węgrowie) samochodu dostawczego dla potrzeb służby liniowej Obwodu Drogowego w Łochowie;
3. rozpatrzył wniosek o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów V konkursu „Gry na ligawce” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł;
4. zatwierdził szacunkową składkę na ubezpieczenie mienia powiatu;
5. zatwierdził dwie grupy kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych: sprzedawca  - II° i mechanik pojazdów samochodowych - III°.

W dniu 7 listopada 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził założenia do projektu budżetu powiatu na 2008 r.;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w MOW i SOS-W;
3. zatwierdził podział dotacji na rok 2008 w zakresie kultury fizycznej i sportu;
4. przyjął informację w sprawie wielkości naliczonej subwencji dla szkół w roku 2007 na podstawie algorytmów i wag wynikających z rozporządzenia MEN;
5. przyjął informację dotyczącej konkursu „Wsparcie MOW i MOS”.

W dniu 14 listopada 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z gminami powiatu węgrowskiego: Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw, Stoczek i miastem Węgrów porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;
b) upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Wojewódzką Komendą PSP w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;
c) udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie PSP w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;
d) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Liw i Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie” będącego  częścią Zespołu Zamkowego Książąt Mazowieckich;
2. zaakceptował projekt umowy pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Liw w sprawie finansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie” będącego  częścią Zespołu Zamkowego Książąt Mazowieckich;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) projektu uchwały budżetowej na 2008 r.;
b) zmian w budżecie na 2007 r.;
4. przyjął wniosek o zatwierdzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5. zatwierdził specyfikację dotyczącą przetargu na udzielenie kredytu bankowego;
6. dokonał wyboru oferty Powiatowego Banku Spółdzielczego na obsługę bankową;
7. zatwierdził porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
8. przyjął informację o wynikach przetargu na ubezpieczenie mienia powiatu.

W dniu 23 listopada 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
b) uchylenia uchwały nr IX/72/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacji budynku SOS-W w Węgrowie – obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1 września 2007 r. na MOW” i uchwały nr VII/57/07 rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcja ratownictwa drogowego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie”;
c) zaciągnięcia zobowiązania;
2. przyjął informacje o:
a) stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu zimowego 2007/2008;
b) stanie środowiska na obszarze powiatu;
c) stanie gospodarki wodnej na obszarze powiatu;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
4.pozytywnie zaopiniował projekty umów:
a) z Mazowieckim Komendantem PSP w sprawie finansowania, realizacji i partycypacji w przedsięwzięciu pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;
b) dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ambulansu transportowego dla potrzeb transportu medycznego i nocnej pomocy lekarskiej dla Przychodni rejonowej w Łochowie”;
c) w sprawie partycypacji w zakupie systemu wspierającego decyzje (sprzęt informatyczno – elektroniczny z programem);
d )w sprawie partycypacji w zakupie sprzętu ratownictwa chemiczno – ekologicznego (skimer – odsysacz oleju, armatura do zbiornika podciśnieniowego).

W dniu 29 listopada 2007 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno – wychowawczym o uprawnieniach szkól publicznych;
3. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) zasad zwalniania z opłat najmu uczniowskim stowarzyszeniom sportowym działającym przy szkołach, dla których Powiat Węgrowski nie jest organem prowadzącym;
b) powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
c) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
5. pozytywnie zaopiniował projekt umowy dotacji na dofinansowanie zadania „Zakup ambulansu sanitarnego (typ C) karetka wraz z wyposażeniem oraz zakup sprzętu medycznego tj. defibrylatora i respiratora”;
6. wyraził zgodę na przekazanie Gminie Stoczek kwoty 29.437 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Starych Lipkach;
7. wyraził zgodę na wsparcie finansowe na 2008 r. Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie i postanowił, że pochodziło ono będzie z wydatków na promocję powiatu;
8. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie przejazdu licealistów z Łochowa do Nuoro we Włoszech na symulację sesji ONZ i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,2 tys. zł w ramach przesunięć dokonanych w budżecie szkoły;
9. rozpatrzył wniosek Komendanta Hufca ZHP w Węgrowie o pomoc finansową w wysokości 3 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu po „Betlejemskie Światło Pokoju” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,5 tys. zł z wydatków na promocję powiatu;
10. przyjął informację dotyczącą pozyskanych środków na oświatę w 2007 r. z rezerwy subwencji oświatowej, z dotacji celowej budżetu państwa oraz w ramach SIWRM;
11. Zarząd przyjął informację o powołaniu nauczyciela SOS-W w Węgrowie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-12-04 10:36:41
Data utworzenia:2007-12-04 10:36:41
Data modyfikacji:2007-12-04 10:37:52
Liczba wyświetleń:665