Uchwała nr XXXI/246/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009r w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego

           Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2003 z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1

1.     Wyrazić zgodę na użyczenie Miastu Węgrów części działki nr 5755 ul. Szamoty w Węgrowie, będącej drogą powiatową Nr 4223W w celu wykonania robót drogowych tj. włączenia ul. Kołłątaja w ul. Szamoty.

2.     Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie, której projekt stanowi zał. 1.

 

§ 2

Powiat Węgrowski nieodpłatnie przekaże Miastu Węgrów pas drogowy dz. 5755 długości 170 m na czas do 31.12.2010, a Miasto Węgrów po okresie użyczenia zwróci Powiatowi pas drogowy wraz z wybudowanymi obiektami bez żądania zapłaty za ich wybudowanie. 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zarząd Dróg Powiatowych
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:41:34
Data utworzenia:2009-10-05 15:41:34
Data modyfikacji:2009-10-05 15:43:19
Liczba wyświetleń:426