Uchwała Nr XVI/110/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatow

Na podstawie art. 12 pkt. 8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 246 279,00 zł (słownie: złotych dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 00/100)  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2004 przedsięwzięcia   p.n. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie”.
  2. Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie. 

§ 2

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3

Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:32:09
Data utworzenia:2007-01-07 00:32:09
Data modyfikacji:2007-01-07 00:32:10
Liczba wyświetleń:556