Uchwała Nr XVI/103/04 Rady Powiatu Węgrowskieg z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1  

Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

 

§3

Traci moc uchwała Nr XXIII/141/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2001 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

§4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec kiego.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/ 103/04 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 czerwca 2004 roku

 

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

                Za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo- wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, pełnoletni wychowanek lub jego rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka (art. 81 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

1. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej mogą być z tej opłaty częściowo lub całkowicie zwolnione, na    następujących warunkach:

1)       Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy lub równy 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2)       Częściowe zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest wyższy niż 101% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy, przy czym kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 100% kryterium dochodowego

2. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym lub częściowym zwolnieniu rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, oprócz sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny bierze się pod uwagę następujące okoliczności, w jakich osoba lub rodzina znajduje się:

1)       niepełnosprawność,

2)       długotrwała lub ciężka choroba,

3)       bezrobocie,

4)       bezdomność,

5)       przemoc w rodzinie,

6)       potrzeba ochrony macierzyństwa,

7)       wielodzietność,

8)       alkoholizm lub narkomania,

9)       zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

10)    klęski żywiołowe lub ekologiczne,

11)    inne okoliczności, szczególnie uzasadnione, rozpatrywane w indywidualnych przypadkach.

3. Zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce, następuje na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka a także z urzędu.

4. Zwolnienie rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej przysługuje na okres nie dłuższy niż jeden rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:29:58
Data utworzenia:2007-01-07 00:29:58
Data modyfikacji:2007-01-07 12:48:19
Liczba wyświetleń:509