Uchwała nr XVII/143/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie-poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych"

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Węgrowskiego nr XV/119/2008 r. z dnia 28 marca 2008 r. w § 1 ust. 1 kwotę 716 647 zł zastępuje się kwotą 600 428 zł (sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 10:33:59
Data utworzenia:2008-07-10 10:33:59
Data modyfikacji:2008-07-10 10:38:22
Liczba wyświetleń:702