Uchwała nr 280/160/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 rok

  Na podstawie art. 10b ust. 2 i art. 35a ust. 1 pkt 8 w związku z art. 68c ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w oparciu o § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz na podstawie  art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 rokuNr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1

1.               Zatwierdza się Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

2.               Zatwierdzony Preliminarz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszej Uchwały stanowi podstawę do zawarcia aneksu do Umowy Nr 8213/WTZ-1/02 z dnia 09 grudnia 2002 roku o wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2010 roku.

3.               Zatwierdzony Preliminarz, o którym mowa w ustępie 1 niniejszej Uchwały stanowi podstawę do zawarcia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w Jaworku, prowadzącym WTZ w Jaworku, umowy na dofinansowanie ze środków własnych powiatu kosztów działalności Warsztatu w 2010 roku w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitym kosztem działalności WTZ w 2010 roku,
a środkami PFRON.

                                                          

                                                           § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

                                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                     

Leonard Rusjan  – Wicestarosta                                

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu            

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu                             

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik.doc36,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:PCPR
Data wytworzenia informacji:2010-04-16 10:34:34
Data utworzenia:2010-04-16 10:34:34
Data modyfikacji:2010-04-16 10:36:30
Liczba wyświetleń:387