Sprawozdanie Nr 2/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 9 - 30 grudnia 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 9 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:   
a) wygaśnięcia mandatu radnego;
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Pierwsza pomoc dla strażaków OSP w Węgrowie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Ja też potrafię”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zaistnieć jako JA/MY”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
e) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. zatwierdził umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią”;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego;
b) upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
c) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
4. zatwierdził porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
5. zaakceptował wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na dofinansowanie organizacji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”;
7. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
8. zatwierdził 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia LO w ZSP w  Węgrowie;
9. wyraził zgodę na przedłużenie okresu nauczania indywidualnego dla uczniaTechnikum w ZSP w Węgrowie.

W dniu 16 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego;
b) uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego;
c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego;  
d) powołania Komisji Statutowej;
e) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
f) zmiany Uchwały nr XLIII/344/10 z dnia 29 października 2010 r. określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2010 r., na które przeznacza się środki PFRON;
g) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Podróż w przyszłość” - zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
h) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Będę kimś” - program na rzecz rozwoju edukacji i przeciwdziałania marginalizacji wychowanków Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
i) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Mój świat – Bajka” - wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2. zatwierdził porządek obrad III sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. przyjął do wiadomości uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawach opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu węgrowskiego na 2011 r. oraz opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu węgrowskiego na lata 2011 – 2014;
6. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 700 zł organizacji konkursu „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – BOŻE NARODZENIE 2010”;
7. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy I LO w Węgrowie;
8. pozytywnie uzgodnił projekt „Zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek”.

W dniu 23 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu;
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
4. wyraził zgodę na umorzenie należności przedsiębiorstwa „Rondo” Sp. z oo. z tytułu użytkowania wieczystego;
5. podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie SDPS w Ostrówku;
6. przyjął sprawozdanie z pracy instruktora warsztatów tkackich w 2010 r.;
7. wyraził zgodę na zawarcie na okres 1 roku porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną warsztatów tkackich;
8. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 2 tys. zł zgrupowania tanecznego dla Grupy Tanecznej Sadowne;
9. zatwierdził aneks do umowy na realizację zadania pn. „Remont budynku dydaktycznego przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Miedznie”;
10. zatwierdził umowę na wykonanie robot dodatkowych w ramach realizacji zadania „Remont budynku dydaktycznego przeznaczonego na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Miedznie”.

W dniu 29 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego;
b) wygaśnięcia mandatu radnej;
c) wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego;
d) powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Węgrowie;
e) wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego pn. „Czysta energia – czysty rozwój, partnerski projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Gminy Długosiodło, Gminy Sadowne i ZSP w Sadownem”;
f) wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
g) zmiany uchwały nr XXXIX/300/10 w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
2. zatwierdził stanowisko Rady Powiatu w sprawie nowej koncepcji organizacji systemu ratownictwa medycznego;
3. zatwierdził autopoprawki do:
a) projektu budżetu powiatu na 2011 r.;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2010 rok;
5. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie udzielenia dotacji na uruchomienie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy;
6. zaakceptował propozycję waloryzacji płac na 2011 rok dla nauczycieli realizujących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursów zawodowych;
7. zaakceptował wzór ogłoszenia dotyczącego I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe;
8. zatwierdził umowę o współpracy w dziedzinie promocji Powiatu Węgrowskiego przez Katolickie Radio Podlasie.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-12-31 10:21:04
Data utworzenia:2010-12-31 10:21:04
Data modyfikacji:2010-12-31 10:22:19
Liczba wyświetleń:476