Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr XXXVI/282/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm./ w związku z art. 234-238  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr.157, poz. 1240) - Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:


§ 1


Ustala się następujący terminarz prac nad projektem budżetu :
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu, w nie przekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do projektu uchwały budżetowej wg wzorów określonych przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego , wraz z uzasadnieniem zawierającym omówienie planowanych dochodów i poszczególnych wydatków.
2. Komisje Rady Powiatu, Radni Powiatu , Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Węgrowskiego i Mieszkańcy Powiatu mogą składać do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Węgrowskiego  wnioski do projektu uchwały budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Przewodniczący Zarządu Powiatu Węgrowskiego  niezwłocznie kieruje wnioski, o których mowa w ust 2 do właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa, celem ustalenia lub weryfikacji kosztów realizacji zgłoszonego zadania.
4. Zweryfikowany wniosek jest przekazywany do Skarbnika Powiatu w terminie do 7 października. Wnioski, które dotyczą zadań nie należących do kategorii zadań powiatowych wraz z pisemnym uzasadnieniem są zwracane do wnioskodawcy za pośrednictwem Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
5. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski a także prognozowane kwoty dochodów własnych Powiatu, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, wstępnych decyzji dotyczących subwencji ogólnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, planowanej kwoty wpłaty do budżetu Państwa a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, opracowuje zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków, wydatków inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku budżetowym, dotacji udzielanych na finansowanie zadań własnych Powiatu.


§ 2


Wnioski złożone po terminie określonym w § 1 ust. 2 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej. Na wniosek stałych Komisji Rady mogą być rozpatrywane w trakcie roku budżetowego, przy dokonywaniu uzasadnionych zmian budżetu przedkładanych Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu.§ 3


1.Wnioski o których mowa w § 1 ust 1 opracowane są na podstawie:
a/ Prognozy cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.01. roku budżetowego.
b/ Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym z uzasadnieniem ewentualnych zmian.
c/ Wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.
2. Zarząd Powiatu Węgrowskiego  opracowuje projekt uchwały budżetowej w oparciu o przedłożone zestawienia, o których mowa w § 1 ust 5 uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej obejmuje :

I.     Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawierający :
1) tabelę prognozowanych dochodów Powiatu w układzie dzial rozdział paragraf,planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
2) wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy ,rozdziały paragrafy  klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- dotacji na zadania bieżące

- świadczenia  na rzecz osób fizycznych

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

-  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

-  obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

b) wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów,  paragrafów i nazwy zadania
3) plan przychodów i rozchodów budżetu uwzględniający źródła pokrycia deficytu
lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
4) plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania,
5) limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na projekty i programy realizowane z bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżetu Unii Europejskiej, pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i wykaz umów partnerstwie publiczno – prywatnym,
7) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między Powiatem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
8) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
9) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do :
1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu
2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
3. lokowanie wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu ,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

II Załączników

1)    Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu jednostki samorządu terytorialnego

2)    Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 Ustawy o Finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych;

3)    Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.


§ 4


Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:
1. Uzasadnienie zawierające:
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł w tym:

- dochodów bieżących

- dochodów majątkowych
b) uzasadnienie poszczególnych wydatków, w tym:
- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych
c) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat  pożyczek i kredytów

2. Wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego


§ 5


1.Projekt budżetu wraz z Wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego Zarząd przekazuje:
1) Radzie Powiatu
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach  – celem zaopiniowania
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do Rady Powiatu, Zarząd Powiatu przesyła podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
3.Jednostki podległe opracowują projekty, o których mowa w ust 2 ,w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia. 

 

§ 6


1. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła go wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu wszystkim Radnym Powiatu i wyznacza termin sesji Rady, na której odbędzie się debata budżetowa.
2. W terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, Komisje Rady
( z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej ) po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przedstawiają na piśmie swoje opinie Komisji Budżetowej . W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje mogą żądać wyjaśnień od upoważnionych przedstawicieli właściwych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgłoszenie propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w budżecie wymaga wskazania źródła jego finansowania.
3. Na żądanie wnioskodawców wnioski radnych nieprzyjęte przez Komisję zamieszcza się w protokole jako wnioski mniejszości.
4. Komisja Budżetowa  , na podstawie opinii innych Komisji reprezentowanych przez ich przedstawicieli, przygotowuje do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinię zbiorczą o projekcie budżetu. Nieuwzględnione przez Komisję Budżetową opinie innych Komisji oraz wnioski mniejszości zamieszcza się w opinii zbiorczej. Przewodniczący Komisji Budżetowej  przesyła niezwłocznie opinię zbiorczą Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się jej z treścią wnosi w terminie 5 dni ewentualne zmiany do projektu budżetu.


§ 7


1. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu obejmować będzie :
a) omówienie projektu uchwały budżetowej
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowej
d) dyskusją i głosowaniem nad wnioskami zawartymi w opinii zbiorczej Komisji Budżetowej , które nie zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu, z tym zastrzeżeniem, że nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków.§ 8


W ciągu 21 dni od daty uchwalenia budżetu Zarząd Powiatu opracowuje szczegółowy podział dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów.


§ 9Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego .

§ 10

 


Traci moc uchwała XVII/145/2008  Rady Powiatu Węgrowskiego  z dnia 27 sierpnia 2008 r.  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej..

 


§ 11Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada POwiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:01:44
Data utworzenia:2010-02-10 15:01:44
Data modyfikacji:2010-02-10 15:04:46
Liczba wyświetleń:616