Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001  Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) Rada POwiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerami działek: 163, 67/15, 66/1, 77/5, 271, 2641/2 położonej w mieście Łochów, stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego , polegające na budowi sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę Łochów zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:45:51
Data utworzenia:2009-07-22 09:45:51
Data modyfikacji:2009-07-22 09:52:05
Liczba wyświetleń:464