Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 74/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w 2011 roku

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 roku - Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/343/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie  przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzoną przez Komisję Konkursową weryfikacją, oceną  merytoryczną i końcową ofert na realizację zadania publiczneg o z zakresu ochrony zdrowia w ramach II Otwartego Konkursu Ofertowego udziela  się Stowarzyszeniu Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia” dotacji w formie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” II Mikołajkowy Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych  w wysokości – 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych).

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno – prawnej ze Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia”.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski          

Ewa Besztak - Wicestarosta                    

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Nowotka - Członek Zarządu Powiatu 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "AS"
Data wytworzenia informacji:2011-05-24 12:09:01
Data utworzenia:2011-05-24 12:09:01
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:16
Liczba wyświetleń:320