Uchwała Nr XLII/331/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 PRZEWPODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XLII/331/10

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 24 września 2010 r.

 

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

§1.

1. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi.

 

§2.

W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu węgrowskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rada działalności pożytku publicznego od chwili jej powołania.

 

§3.

Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w §1 prowadzone są z inicjatywy Starosty Węgrowskiego.

 

§4.

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publiczn ej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgrowie www.powiatwegrowski.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie i jednostek organizacyjnych Powiatu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

 

§5.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a)       cel konsultacji,

b)       przedmiot konsultacji,

c)       czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d)       formę konsultacji,

e)       zasięg terytorialny konsultacji.

 

§6.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Powiatu,

3) w innych dostępnych formach.

2.       Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, o którym mowa w ust. 1 sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Wyboru formy bądź form konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Starosta Węgrowski.

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

 

§7.

1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Starostę Węgrowskiego komórki organizacyjnej Starostwa, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Starostę Węgrowskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczona przez Starostę Węgrowskiego komórka organizacyjna rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Zarządu Powiatu – projektodawcy stosownych uchwał w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

5. Wyniki konsultacji Starosta Węgrowski przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w 1.

 

§8.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Powiatu Węgrowskiego.

 

§9.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:59:46
Data utworzenia:2010-11-19 13:59:46
Data modyfikacji:2010-11-19 14:03:17
Liczba wyświetleń:406