Uchwała nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowsiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

    

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 61 054 626  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.       Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 172 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 27 553 867 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.       Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23 623 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.   Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 117 849 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

                                                                                        

1)  zaciąganych kredytów w kwocie                                                         -    3 337 849  zł,

2)  zaciąganych pożyczek w kwocie                                                         -       780 000 zł,

 

2.      Przychody budżetu w wysokości 6 342 933 zł, rozchody w wysokości 2 225 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólnąw wysokości                                                                                       - 300 000  zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości  -       40 089 zł,

 

   

§ 5

 

1.       Dochody  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8

2.        Wydatki   związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9

3.       Dochody  związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4.       Wydatki   związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

5.       Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań bieżących przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem

nr 16 i 17

 

§ 6

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

1)   gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

     przychody -603 153 zł;

     wydatki – 585 153  zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla rachunków        dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody - .669 039 zł;

wydatki – 670 635zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 7

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)     powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę             - 150 000 zł,

2)       działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół  i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości     - 889 316 zł,

3)       innych podmiotów w wysokości                                                               - 45 500   zł,  

     zgodnie z załącznikiem nr 11.

3.      Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i  nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 714 887  zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody      - 80 000 zł,

2)     wydatki          - 130 000 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 13.

2.   Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)   przychody      - 600 000  zł,

2)   wydatki           - 750 000 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 2 000 000zł;

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    - w kwocie 4 117 849 zł;

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                - w kwocie 2 225 084 zł .

 

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                        2 000 000 zł,

2)  zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,

     c.)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)       przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)       udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł,

6)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki do budżetu 2008 od 1do17.xls370,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-01-08 12:27:00
Data utworzenia:2008-01-08 12:27:00
Data modyfikacji:2008-01-11 12:57:05
Liczba wyświetleń:513