Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Porządek XXI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   30 grudnia  2004 r.   (czwartek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum. 
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.      Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2004 r.
6.      Interpelacje i zapytania radnych.
7.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na rok 2004;
2)      upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie;
3)      nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Węgrowie przy ul. Mickiewicza oznaczonej numerem ewidencyjnym 4200/2 o powierzchni 0,0155 ha;
4)      zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
5)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok;
6)      zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2005 rok;
7)      zmiany Uchwały nr XX/139/04 rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8)      zmiany uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIV/93/04 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu węgrowskiego do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach ;
9)      przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliskach - stanowiącej własność Powiatu.
8.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu.
9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
10.  Przyjęcie protokółu XX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 26 listopada 2004 r.
11.  Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:08:34
Data utworzenia:2006-12-29 23:08:34
Data modyfikacji:2006-12-29 23:08:34
Liczba wyświetleń:687