porządek XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku

                                                 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 31. lipca 2008 roku (czwartek) o godz. 1200, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum. 

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;

2)  zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

3)  zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie  planowanego deficytu budżetu powiatu na 2008 rok;

4)  zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013;

5)  zmiany uchwały nr XVII/149/08  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.;

6)  szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

    5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-29 11:55:02
Data utworzenia:2008-07-29 11:55:02
Data modyfikacji:2008-07-29 11:59:42
Liczba wyświetleń:644