Porządek XXIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   29 kwietnia  2005 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Rozpatrzenie Sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu  węgrowskiego za rok 2004:
1)      odczytanie:
-          opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sprawozdaniu,
-          wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2004,
-          opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
2)      dyskusja,
3)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2004.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
2)      powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
3)      zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2005 r.;
4)      tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
5)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Węgrowie za rok 2004 i podziału zysku;
6)      upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i wspólfinansowania przedsięwzięcia p.n."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza;
7)      zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 w miejscowości Węgrów
8)      upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2005 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
9)      upoważnienia Zarządu Powiatu  do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie wspólfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2006-2009;
10)   zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych przebudów dróg powiatowych  oraz obiektów mostowych.
8.       Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w roku 2004.
9.        Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w roku 2004.
10.   Informacja o realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie węgrowskim".
11.   Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym.
12.   Rozpatrzenie skargi na Starostę Węgrowskiego.
13.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.   Przyjęcie protokółu XXIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 18 marca 2005 r.
15.   Wolne wnioski i oświadczenia.
16.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:11:53
Data utworzenia:2006-12-29 23:11:53
Data modyfikacji:2006-12-29 23:11:53
Liczba wyświetleń:683