Uchwała Nr XXXVII/250/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Węgrowie

Na podstawie  art. 20 w związku z art. 238 ust.2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U . Nr  249,poz.2104 z późn. zm./  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się statut Zarządowi Dróg Powiatowych  w Węgrowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:22:17
Data utworzenia:2007-01-07 16:22:17
Data modyfikacji:2007-01-07 16:22:28
Liczba wyświetleń:567