Sprawozdanie Nr 8/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 1 - 30 grudnia 2011 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 1 grudnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2. negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektor PCPR o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. zatwierdził porozumienia:
a) z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie ponoszenia wydatków utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
b) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup detektora prądu przemiennego wraz z osprzętem dla potrzeb KP PSP w Węgrowie;
6. zatwierdził umowy:
a) z gminą Wierzbno w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie V etapu programu edukacyjnego „Czyste Krypy”;
b) z firmą Usługi Geodezyjno – Projektowe „GEOPLUS” w sprawie wykonania pracy geodezyjnej;
c) w sprawie sprzedaży zdjęć z przekazaniem praw autorskich;
7. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie;
8. podjął decyzję o ufundowaniu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku” o wartości: 300 zł dla laureata I miejsca, 200 zł – dla laureata II miejsca i 150 zł – dla laureata III miejsca;
9. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 2 tys. zł organizacji XI edycji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”;
10.wyraził zgodę na przyznanie uczniowi I LO w Węgrowie 12 godzin nauczania indywidualnego na okres 5.12.2011 – 13.01.2012 oraz uczennicy ZSP w Sadownem 12 godzin nauczania indywidualnego na okres 28.11.2011 – 31.12.2011.

W dniu 15 grudnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2012;
b) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na rok 2012;
c) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
d) zmiany uchwały Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok;
e) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;
f) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;
g) zmian w budżecie na 2011 r.;
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
i) zmiany uchwały nr V/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu;
j) wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
k) przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Węgrowskiego;
l) zmian w Statucie PODN w Węgrowie oraz określenia jednolitego tekstu Statutu;
2. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2011 r.;
3. przyjął informację o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego;
4. zatwierdził porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2011 r.;
b) ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych podległych powiatowi oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń;
6. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
7. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł organizacji konkursu „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – BOŻE NARODZENIE 2011”;
8. wyraził zgodę na przyznanie nagród pieniężnych wyróżniającym się sportowcom – amatorom młodzieży szkolnej lub akademickiej z terenu powiatu węgrowskiego. Wysokość nagród ustalono na kwoty: 200 zł dla dwóch osób indywidualnych i 800 zł dla jednej drużyny;
9. wyraził zgodę na waloryzację do kwoty 30 zł/h stawki godzinowej dla realizujących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
10.postanowił przeznaczyć kwotę 1,5 tys. zł na wsparcie finansowe I LO w Węgrowie z przeznaczeniem na organizację uroczystej gali podsumowującej Rok Czesława Miłosza;
11.wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym gali podsumowującej Rok Czesława Miłosza.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził autopoprawki do:
a) projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2030;
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2031;
d) projektu budżetu powiatu na 2012 r.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) przekazania uprawnień Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
c) zmiany uchwał: nr 52/19/2011, 53/19/2011, 54/19/2011, 55/19/2011, 56/19/2011, 57/19/2011, 58/19/2011, 59/19/2011, 60/19/2011, 61/19/2011, 62/19/2011, 63/19/2011, 64/19/2011, 65/19/2011, 66/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
d) zmiany uchwały Nr 67/19/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu;
e) wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliw dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu węgrowskiego;
f) zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2011 r.;
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
4. zaakceptował wariant ustalenia składek ubezpieczenia mienia Powiatu Węgrowskiego dla proponowanej zaktualizowanej szacunkowej wartości odtworzeniowej budynków w kwocie 67 912 zł.
5. zatwierdził aneksy do:
a) umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu „Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”;
b) umowy z firmą ZAB-BUD;
c) porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej;
6. zatwierdził umowy:
a) z firmą ZAB-BUD w sprawie wykonania robót dodatkowych;
b) z firmą „Zimny” w sprawie wykonania dostawy samochodu typu mikrobus VW T5, Caravelle/Trendline 2,0 TDI;
7. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Koła Łowieckiego „KUROPATWA” o dofinansowanie odbudowy populacji zająca, kuropatwy i bażanta na terenie gminy Wierzbno.  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2012-01-04 10:30:13
Data utworzenia:2012-01-04 10:30:13
Data modyfikacji:2012-01-04 10:36:23
Liczba wyświetleń:375