Rok 2007

Uchwała nr XIII/107/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2008uchwała nr XIII/106/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym Uchwała nr XIII/104/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie organizacji mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16uchwała nr XIII/103/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Domu Dziecka "Julin" w KaliskachUchwała nr XIII/102/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/07 z 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Uchwała nr XIII/101/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/07 rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie"Uchwała nr XIII/100/07 Rady Powiatu Węgrowskiegi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/07 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.Uchwała nr XIII/99/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rokUchwała nr XIII/98/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2015" Uchwała nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowsiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rokuchwała nr XII/95/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Węgrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Uchwała nr XII/94/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 roku z późżniejszymi zmianami w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na kóre przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XII/93/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w WęgrowieUchwała nr XII/92/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Liw i Miastem Węgrów w sprawie wspólfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Remont fundamentów zabytkowego dwóru barokowego z 1782 roku siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie" będącego częścią Zespołu Zamkowego Książąt MazowieckichUchwała nr XII/91/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Państwowej straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowania przesięwzięcia p.n. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowieuchwała nr XII/90/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminami powiatu węgrowskiego : Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw,Stoczek i miastem Węgrów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n."Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem , dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie uchwała nr XII/88/07 Rady powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia p.n. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WęgrowieUchwała nr XI/86/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę WęgrowskiegoUchwała nr XI/85/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do VIII edycji Nagród Marszałka Województwa MazowieckiegoUchwała nr XI/84/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoścvi pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2008 rokUchwała nr XI/83/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.uchwała nr XI/82/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwaly nr VII/56/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcvia p.n. "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"uchwała nr XI/81/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie procedury wyboru banku dla bsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnychUchwała nr XI/80/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązaniaUchwała nr XI/79/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007Uchwała nr XI/78/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007uchwała nr X/77/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Uchwała nr X/76/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Traugutta w WęgrowieUchwała nr X/74/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.Uchwała nr X/73/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rokUchwała nr IX/72/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie- obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1 wrzesnia 2007 roku na Młodzieżowy Ośrodek WychowawczyUchwała nr IX/71/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie"Uchwała nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013Uchwała nr IX/69/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązaniaUchwała nr IX/68/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rokUchwała nr VIII/67/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Węgrów na realizację zadania pod nazwą budowa pomnika SolidarnościUchwała nr VIII/66/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie Gminie Łochów nieruchomości stanowiących własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr VIII/65/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr VIII/64/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku wsprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r. Uchwała nr VIII/63/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rokUchwała nr VII/62/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2006 r. i pokrycia stratyUchwała nr VII/61/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała nr VII/60/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracyUchwała nr VII/58/2007 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień diotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budoqwy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych Uchwała nr VII/57/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Zakup cięzkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego" dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WęgrowieUchwała nr VII/53/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2006Uchwała nr VII/56/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"Uchwała nr VII/55/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę ws prawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007Uchwała nr VI/52/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006uchwała nr VI/51/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie powołania skarbnika Powiatu Węgrowskiegouchwała nr VI/50/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie odwołania skarbnika Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr VI/46/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracyUchwała nr VI/47/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr VI/45/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowychUchwała nr VI/44/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 207 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2007.Uchwała nr VI/43/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr VI/41/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zobowiązania Sekretarza Powiatu Węgrowskiego do złożenia oswiadczenia lustracyjnegoUchwała nr VI/40/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gmnie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała nr VI/39/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowychUchwała nr VI/38/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie wspólfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2007-2013Uchwała nr V/37/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Uchwała Nr V/36/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uchwała Nr V/35/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Uchwała nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2007Uchwała nr V/33/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:05:02
Data utworzenia:2007-05-04 22:05:02
Data modyfikacji:2007-06-11 00:45:17
Liczba wyświetleń:1306