Uchwała Nr XVIII/124/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 oraz działki nr 5/4. 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zm.) art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.  z 1994 r. nr 85, poz. 388 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady zbycia lokalu nr 1, lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6, działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XVIII/124/04

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r.

 

Zasady zbywania lokali mieszkalnych.

§ 1

1. Zbywanie lokali mieszkalnych będących własnością  Powiatu Węgrowskiego odbywa się na zasadach określonych w:

ustawie z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści "ustawą o gospodarce nieruchomościami"

ustawie  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. , nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści "ustawą o samorządzie powiatowym"

ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści "ustawą o własności loali"

oraz niniejszych zasad.

 

§ 2

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego następuje na podstawie uchwały Rady Powiatu.

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom  reguluje § 3.

 

§ 3

1. Najemcom lokali mieszkalnych przysługuje pirwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego bez względu na to, kiedy została zawarta umowa najmu i gdy najemca ma uregulowane prawo do stałego zamieszkiwania w lokalu, a umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokali przez najemców jest złożenie  oświadczenia o skorzystaniu  z pierwszeństwa przez najemców w terminie określonym przez Zarząd Powiatu i akceptacji ceny lokalu przedstawionej przez Zarząd.

2. Wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży dokonuje rzeczoznawca majątkowy stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje za cenę ustaloną wg. ust. 23 z zastosowaniem ust. 4 zwiększoną o koszty sporządzenia dokumentacji.

4. W przypadku gdy najemca korzysta z prawa  pierwszeństwa  do nabycia lokalu  i wypłaca cenę  ustaloną  za lokal jednorazowo, korzysta z 30% bonifikaty od ustalonej wartości lokalu.

5.  W przypadku gdy najemca korzysta z prawa pierwszeństwa do nabycia lokalu, a cena za lokal na wniosek zostaje rozłożona na raty roczne, nie dłużej niż na 10 lat, najemca nie korzysta z bonifikaty, o której mowa w ust. 4. W przypadku zapłaty ceny za lokal na raty, wierzytelność Powiatu z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, a w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie  do 30 marca każdego roku.

Oprocentowanie rat jest równe stopie  procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

6. Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nabywca nabywa na własność grunt służący do racjonalnego korzystania z budynku za cenę odpowiadającą wartości ustalonej przez biegłego rzezczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem ust. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Wysokińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:57:39
Data utworzenia:2007-01-07 00:57:39
Data modyfikacji:2007-01-07 12:13:22
Liczba wyświetleń:592