Uchwała Nr V/59/11 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu

 

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 89 ust.1 i art.90 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / , Uchwały Nr III/39/10  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 ., Uchwały nr V/56/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie Rada Powiatu w Węgrowie postanawia:

 

§ 1

1.       „Zaciągnąć długoterminowy kredyt  w banku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm./ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 4 648 064 zł 

2.       Określa się dziewiętnastoletni okres spłaty kredytów, o których mowa w ust.1

 

 

§ 2

 

Pozostałe warunki oraz zabezpieczenie dotyczące kredytu zostaną określone w umowie z bankiem. 

§ 3

 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 13:55:30
Data utworzenia:2011-05-12 13:55:30
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:415