Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Rada Powiatu Węgrowskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2013 rok.

12 czerwca br.- w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem- odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Jednym z ważniejszych punktów jej obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r., zapoznanie się z opinią RIO w Warszawie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2013 r. i ostatecznie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. W obecności 17 Radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ponadto Rada Powiatu Węgrowskiego podjęła uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033;

3) skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie;

4) powierzenia Gminie Miedzna zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie przebudowy drogi powiatowej;

5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów;

6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

7) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski;

8) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Bądźmy Razem”;

9) ustanowienia znaku promocyjnego Powiatu Węgrowskiego oraz zasad jego używania.

 

Rozpatrzono także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Węgrowie za 2013 rok, przyjęto informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informację o realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie.

 

 

XXXIV sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka, N. Bala

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-06-17 09:17:50
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:04
Liczba wyświetleń:1466