Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc materialną

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce Zarząd Powiatu Węgrowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim.

Wysokość pomocy wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 0/00 gr.) miesięcznie.

 

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

-  jest studentem III, IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

-  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy  materialnej,

- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy  w studiach.

 

Pomoc przyznaje się na wniosek kandydata. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

 

Pomoc przyznawana jest w zamian za zobowiązanie kandydata do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na czas nie krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielona pomoc materialna.

 

Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 12. września 2013 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 792 28 43. Regulamin przyznawania pomocy materialnej, określony w uchwale Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Zarządu/Kadencja 2010 – 2014. 

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                       Starosta Węgrowski

                                                                                                      /-/Krzysztof Fedorczyk

 

 

Węgrów, dnia 2. września 2013 r.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
wniosek.docx11,77kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-09-02 09:04:41
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:22
Liczba wyświetleń:822